25 czerwca 2015Regulamin

PORTALU „ZOSTANRENTIEREM.COM”.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod domeną zostanrentierem.com, prowadzony i administrowany przez Podemski i Kuryło Sp. J. z siedzibą w Szczecinie, na którym zamieszczane są ogłoszenia dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości;

Podemski i Kuryło Sp. J. – Podemski i Kuryło Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, 70-435 Szczecin, przy ul. Jagiellońskiej 89/7, nr KRS 0000780091, nr NIP 8513236315;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana sprzedażą, zakupem lub wynajmem nieruchomości, która zawarła z Podemski i Kuryło Sp. J. umowę pośrednictwa;

Użytkownik –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana sprzedażą, zakupem lub wynajmem nieruchomości, korzystająca z Portalu

Zasady ogólne

Ogłoszenia umieszczane są przez Administratora Portalu bez opłat po wcześniejszym zawarciu przez Klienta umowy pośrednictwa z Podemski i Kuryło Sp. J.

Uzyskanie dostępu do szczegółowych danych ofert prezentowanych w Portalu możliwe jest po wcześniejszym zawarciu umowy pośrednictwa z Podemski i Kuryło Sp. J.

Administrator zastrzega, iż ogłoszenia umieszczane w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Polityka prywatności

Klienci i Użytkownicy korzystający z Portalu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych w celu wykonania lub zawarcia umów pośrednictwa. Użytkownik, korzystając z formularzy kontaktowych na Portalu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, co następuje:

Administrator danych osobowych

Podemski i Kuryło Sp. J.  jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych, nr. tel. 91 4347 219, email: biuro@zostanrentierem.com

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych.

Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:

 1. na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. w celu wykonania i na podstawie umowy lub umów o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, którą zawarliśmy lub zawrzemy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu przedstawiania przez Podemski i Kuryło Sp. J. ofert inwestycyjnych niezwiązanych z realizacją łączącej nas umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 3. działania marketingowe Zleceniobiorcy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej.

Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawartych umów o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości będą przetwarzane przez okres, w którym zobowiązani będziemy do archiwizacji tych danych (10 lat + 180 dni) lub w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3 + 1 lat od końca roku, w którym wygasną, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla [umów] kończących się w danym roku.

Informacja o odbiorcach danych

W ramach przetwarzania danych dane osobowe mogą zostać ujawnione :

 1. podmiotom zainteresowanym zawarciem z Panem/Panią umowy na kupno sprzedaż nieruchomości, sądom lub urzędom, doradcom prawnym i ekonomicznym.
 2. naszym podwykonawcom i współpracownikom (podmioty przetwarzające) w tym w szczególności np. firmom księgowym i informatycznym, oraz współpracującym agentom i pośrednikom.

W tym zakresie powierzamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych producentowi oprogramowania do zarządzania relacjami z Klientem (CRM) za pomocą którego świadczymy usługi na Pani/Pana rzecz;

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jaki jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o posiadane dane osobowe.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech człowieka, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jego pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Kategorie danych osobowych

Przetwarzaniu podlegają tylko zwykłe dane osobowe, nie będą przetwarzane żadne dane należące do szczególnych kategorii danych osobowych (np. dane dot. płci, poglądów politycznych, zdrowia, przekonań religijnych itp.)

Źródło pozyskania danych

Państwa dane pozyskaliśmy na podstawie zgody wyrażonej w umowie pośrednictwa kupna sprzedaży nieruchomości albo ponieważ podali je Państwo w formularzu kontaktowym znajdującym się na Portalu.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Nasze usługi w liczbach
0

Od tylu lat działamy
na polskim rynku.

0

Liczba przeprowadzonych
przez nas transakcji.

0

Łączna powierzchnia sprzedanych
przez nas nieruchomości w m2.

0

Wartość transakcji w PLN,
które obsłużyliśmy.