25 czerwca 2015Regulamin

PORTALU „ZOSTANRENTIEREM.COM”.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod domeną zostanrentierem.com, prowadzony i administrowany przez Capital Partners Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Szczecinie, na którym zamieszczane są ogłoszenia dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości;

Capital Partners Sp. z o.o. Sp.k. – Capital Partners Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Szczecinie, 70-435 Szczecin, przy ul. Jagiellońskiej 89/7, nr KRS 0000659615, nr NIP 8513203020;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana sprzedażą, zakupem lub wynajmem nieruchomości, która zawarła z Capital Partners Sp. z o.o. Sp.k. umowę pośrednictwa;

Zasady ogólne

  1. Ogłoszenia umieszczane są przez Administratora Portalu bez opłat po wcześniejszym zawarciu przez Klienta umowy pośrednictwa z Capital Partners Sp. z o.o. Sp.k.
  2. Uzyskanie dostępu do szczegółowych danych ofert prezentowanych w Portalu możliwe jest po wcześniejszym zawarciu umowy pośrednictwa z Capital Partners Sp. z o.o. Sp.k.
  3. Administrator zastrzega, iż ogłoszenia umieszczane w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Polityka prywatności

  1. Klienci korzystający z Portalu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych w celu wykonania umów pośrednictwa.
  2. Dane Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych w drodze ustawy.

Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.

 

Nasze usługi w liczbach
0

Od tylu lat działamy
na polskim rynku.

0

Liczba przeprowadzonych
przez nas transakcji.

0

Łączna powierzchnia sprzedanych
przez nas nieruchomości w m2.

0

Wartość transakcji w PLN,
które obsłużyliśmy.